എസ്രാ - Ezra
അദ്ധ്യായം : 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


2 : 1
ബാബേൽരാജാവായ നെബൂഖദ് നേസർ ബാബേലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയിരുന്ന പ്രവാസികളിൽനിന്നു യെരൂശലേമിലേക്കും യെഹൂദയിലേക്കും താന്താങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങിവന്ന സംസ്ഥാനവാസികളാവിതു:
Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;

2 : 2
സെരുബ്ബാബേലിനോടുകൂടെ വന്നവർ: യേശുവ, നഹെമ്യാവു, സെരായാവു, രെയേലയാവു, മൊർദെഖായി, ബിൽശാൻ, മിസ്പാർ, ബിഗ്വായി, രെഹൂം, ബാനാ എന്നിവർ. യിസ്രായേൽജനത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണമാവിതു:
Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mizpar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:

2 : 3
പരോശിന്റെ മക്കൾ രണ്ടായിരത്തൊരുനൂറ്റെഴുപത്തിരണ്ടു.
The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.

2 : 4
ശെഫത്യാവിന്റെ മക്കൾ മുന്നൂറ്റെഴുപത്തിരണ്ടു,
The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.

2 : 5
ആരഹിന്റെ മക്കൾ എഴുനൂറ്റെഴുപത്തഞ്ചു.
The children of Arah, seven hundred seventy and five.

2 : 6
യേശുവയുടെയും യോവാബിന്റെയും മക്കളിൽ പഹത്-മോവാബിന്റെ മക്കൾ രണ്ടായിരത്തെണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടു.
The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.

2 : 7
ഏലാമിന്റെ മക്കൾ ആയിരത്തിരുനൂറ്റമ്പത്തിനാലു.
The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.

2 : 8
സത്ഥൂവിന്റെ മക്കൾ തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തഞ്ചു.
The children of Zattu, nine hundred forty and five.

2 : 9
സക്കായിയുടെ മക്കൾ എഴുനൂറ്ററുപതു.
The children of Zaccai, seven hundred and threescore.

2 : 10
ബാനിയുടെ മക്കൾ അറുനൂറ്റി നാല്പത്തിരണ്ടു.
The children of Bani, six hundred forty and two.

2 : 11
ബേബായിയുടെ മക്കൾ അറുനൂറ്റിരുപത്തുമൂന്നു.
The children of Bebai, six hundred twenty and three.

2 : 12
അസ്ഗാദിന്റെ മക്കൾ ആയിരത്തിരുനൂറ്റിരുപത്തിരണ്ടു.
The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.

2 : 13
അദോനീക്കാമിന്റെ മക്കൾ അറുനൂറ്ററുപത്താറു.
The children of Adonikam, six hundred sixty and six.

2 : 14
ബിഗ്വായിയുടെ മക്കൾ രണ്ടായിരത്തമ്പത്താറു.
The children of Bigvai, two thousand fifty and six.

2 : 15
ആദീന്റെ മക്കൾ നാനൂറ്റമ്പത്തിനാലു.
The children of Adin, four hundred fifty and four.

2 : 16
യെഹിസ്കീയാവിന്റെ സന്തതിയായ ആതേരിന്റെ മക്കൾ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടു.
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.

2 : 17
ബോസായിയുടെ മക്കൾ മുന്നൂറ്റിരുപത്തിമൂന്നു.
The children of Bezai, three hundred twenty and three.

2 : 18
യോരയുടെ മക്കൾ നൂറ്റിപന്ത്രണ്ടു.
The children of Jorah, an hundred and twelve.

2 : 19
ഹാശൂമിന്റെ മക്കൾ ഇരുനൂറ്റിരുപത്തിമൂന്നു.
The children of Hashum, two hundred twenty and three.

2 : 20
ഗിബ്ബാരിന്റെ മക്കൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു.
The children of Gibbar, ninety and five.

2 : 21
ബേത്ത്ളേഹെമ്യർ നൂറ്റിരുപത്തിമൂന്നു.
The children of Bethlehem, an hundred twenty and three.

2 : 22
നെതോഫാത്യർ അമ്പത്താറു.
The men of Netophah, fifty and six.

2 : 23
അനാഥോത്യർ നൂറ്റിരുപത്തെട്ടു.
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.

2 : 24
അസ്മാവെത്യർ നാല്പത്തിരണ്ടു.
The children of Azmaveth, forty and two.

2 : 25
കിർയ്യത്ത്-യെയാരീം, കെഫീരാ, ബെയെറോത്ത് എന്നിവയിലെ നിവാസികൾ എഴുനൂറ്റിനാല്പത്തിമൂന്നു.
The children of Kirjatharim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.

2 : 26
രാമയിലെയും ഗേബയിലെയും നിവാസികൾ അറുനൂറ്റിരുപത്തൊന്നു.
The children of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.

2 : 27
മിഖ്മാശ്യർ നൂറ്റിരുപത്തിരണ്ടു.
The men of Michmas, an hundred twenty and two.

2 : 28
ബേഥേലിലെയും ഹായിയിലേയുംനിവാസികൾ ഇരുനൂറ്റിരുപത്തിമൂന്നു.
The men of Bethel and Ai, two hundred twenty and three.

2 : 29
നെബോനിവാസികൾ അമ്പത്തിരണ്ടു.
The children of Nebo, fifty and two.

2 : 30
മഗ്ബീശിന്റെ മക്കൾ നൂറ്റമ്പത്താറു.
The children of Magbish, an hundred fifty and six.

2 : 31
മറ്റെ ഏലാമിന്റെ മക്കൾ ആയിരത്തിരുനൂറ്റമ്പത്തിനാലു.
The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.

2 : 32
ഹാരീമിന്റെ മക്കൾ മുന്നൂറ്റിരുപതു.
The children of Harim, three hundred and twenty.

2 : 33
ലോദ്, ഹാദീദ്, ഓനോ എന്നിവയിലെ നിവാസികൾ എഴുനൂറ്റിരുപത്തഞ്ചു.
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.

2 : 34
യെരീഹോനിവാസികൾ മുന്നൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ചു.
The children of Jericho, three hundred forty and five.

2 : 35
സെനായാനിവാസികൾ മൂവായിരത്തറുനൂറ്റിമുപ്പതു.
The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.

2 : 36
പുരോഹിതന്മാരാവിതു: യേശുവയുടെ ഗൃഹത്തിലെ യെദയ്യാവിന്റെ മക്കൾ തൊള്ളായിരത്തെഴുപത്തി മൂന്നു.
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.

2 : 37
ഇമ്മേരിന്റെ മക്കൾ ആയിരത്തമ്പത്തിരണ്ടു.
The children of Immer, a thousand fifty and two.

2 : 38
പശ്ഹൂരിന്റെ മക്കൾ ആയിരത്തിരുനൂറ്റി നാല്പത്തേഴു.
The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.

2 : 39
ഹാരീമിന്റെ മക്കൾ ആയിരത്തി പതിനേഴു.
The children of Harim, a thousand and seventeen.

2 : 40
ലേവ്യർ: ഹോദവ്യാവിന്റെ മക്കളിൽ യേശുവയുടെയും കദ്മീയേലിന്റെയും മക്കൾ എഴുപത്തിനാലു.
The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.

2 : 41
1 സംഗീതക്കാർ: ആസാഫ്യർ നൂറ്റിരുപത്തെട്ടു.
The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.

2 : 42
2 വാതിൽകാവൽക്കാരുടെ മക്കൾ: ശല്ലൂമിന്റെ മക്കൾ, ആതേരിന്റെ മക്കൾ, തല്മോന്റെ മക്കൾ, അക്കൂബിന്റെ മക്കൾ, ഹതീതയുടെ മക്കൾ, ശോബായിയുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ആകെ നൂറ്റിമുപ്പത്തൊമ്പതു.
The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.

2 : 43
3 ദൈവാലയദാസന്മാർ: സീഹയുടെ മക്കൾ, ഹസൂഫയുടെ മക്കൾ, തബ്ബായോത്തിന്റെ മക്കൾ,
The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,

2 : 44
കേരോസിന്റെ മക്കൾ, സീയാഹയുടെ മക്കൾ, പാദോന്റെ മക്കൾ,
The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,

2 : 45
ലെബാനയുടെ മക്കൾ, ഹഗാബയുടെ മക്കൾ അക്കൂബിന്റെ മക്കൾ,
The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,

2 : 46
ഹാഗാബിന്റെ മക്കൾ, ശൽമായിയുടെ മക്കൾ,
The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,

2 : 47
ഹാനാന്റെ മക്കൾ, ഗിദ്ദേലിന്റെ മക്കൾ, ഗഹരിന്റെ മക്കൾ,
The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,

2 : 48
രെയായാവിന്റെ മക്കൾ, രെസീന്റെ മക്കൾ, നെക്കോദയുടെ മക്കൾ, ഗസ്സാമിന്റെ മക്കൾ,
The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,

2 : 49
ഉസ്സയുടെ മക്കൾ, പാസേഹയുടെ മക്കൾ,
The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,

2 : 50
ബേസായിയുടെ മക്കൾ, അസ്നയുടെ മക്കൾ,
The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,

2 : 51
1 മെയൂന്യർ, നെഫീസ്യർ, ബക്ക്ബുക്കിന്റെ മക്കൾ, ഹക്കൂഫയുടെ മക്കൾ, ഹർഹൂരിന്റെ മക്കൾ,
The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,

2 : 52
2 ബസ്ളൂത്തിന്റെ മക്കൾ, മെഹീദയുടെ മക്കൾ, ഹർശയുടെ മക്കൾ, ബർക്കോസിന്റെ മക്കൾ,
The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,

2 : 53
3 സീസെരയുടെ മക്കൾ, തേമഹിന്റെ മക്കൾ,
The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,

2 : 54
4 നെസീഹയുടെ മക്കൾ, ഹതീഫയുടെ മക്കൾ.
The children of Neziah, the children of Hatipha.

2 : 55
ശലോമോന്റെ ദാസന്മാരുടെ മക്കൾ: സോതായിയുടെ മക്കൾ ഹസോഫേരെത്തിന്റെ മക്കൾ, പെരൂദയുടെ മക്കൾ,
The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,

2 : 56
യാലയുടെ മക്കൾ, ദർക്കോന്റെ മക്കൾ
The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,

2 : 57
ഗിദ്ദേലിന്റെ മക്കൾ, ശെഫത്യാവിന്റെ മക്കൾ; ഹത്തീലിന്റെ മക്കൾ, പോക്കേരെത്ത്-ഹസ്സെബയീമിന്റെ മക്കൾ, ആമിയുടെ മക്കൾ.
The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.

2 : 58
ദൈവാലയദാസന്മാരും ശലോമോന്റെ ദാസന്മാരുടെ മക്കളും ആകെ മുന്നൂറ്റിത്തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടു.
All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.

2 : 59
തേൽമേലഹ്, തേൽ-ഹർശ, കെരൂബ്, അദ്ദാൻ, ഇമ്മേർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവന്നവർ ഇവർ തന്നേ; എങ്കിലും തങ്ങൾ യിസ്രായേല്യർ തന്നേയോ എന്നു തങ്ങളുടെ പിതൃഭവനവും വംശവിവരവും പറവാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.
And these were they which went up from Telmelah, Telharsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father's house, and their seed, whether they were of Israel:

2 : 60
ദെലായാവിന്റെ മക്കൾ, തോബീയാവിന്റെ മക്കൾ, നെക്കോദയുടെ മക്കൾ ആകെ അറുനൂറ്റമ്പത്തിരണ്ടു.
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.

2 : 61
1 പുരോഹിതന്മാരുടെ മക്കളിൽ ഹബയ്യാവിന്റെ മക്കൾ, ഹക്കോസിന്റെ മക്കൾ ഗിലെയാദ്യനായ ബർസില്ലായിയുടെ പുത്രിമാരിൽ ഒരുത്തിയെ വിവാഹംകഴിച്ചു അവരുടെ പേരിനാൽ വിളിക്കപ്പെട്ട ബർസില്ലായിയുടെ മക്കൾ.
And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:

2 : 62
2 ഇവർ തങ്ങളുടെ വംശാവലിരേഖ അന്വേഷിച്ചു; അതു കണ്ടുകിട്ടിയില്ലതാനും; അതുകൊണ്ടു അവരെ അശുദ്ധരെന്നു എണ്ണി പൌരോഹിത്യത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.

2 : 63
3 ഊരീമും തുമ്മീമും ഉള്ള പുരോഹിതൻ എഴുന്നേല്ക്കുംവരെ അതിപരിശുദ്ധമായതു തിന്നരുതു എന്നു ദേശാധിപതി അവരോടു കല്പിച്ചു.
And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.

2 : 64
4 സഭ ആകെ നാല്പത്തീരായിരത്തി മുന്നൂറ്ററുപതുപേർ ആയിരുന്നു.
The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,

2 : 65
5 അവരുടെ ദാസീദാസന്മാരായ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴുപേരെ കൂടാതെ തന്നേ; അവർക്കു ഇരുനൂറു സംഗീതക്കാരും സംഗീതക്കാരത്തികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women.

2 : 66
എഴുനൂറ്റിമുപ്പത്താറു കുതിരയും ഇരുനൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ചു കോവർകഴുതയും
Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;

2 : 67
നാനൂറ്റിമുപ്പത്തഞ്ചു ഒട്ടകവും ആറായിരത്തെഴുനൂറ്റിരുപതു കഴുതയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.
Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty.

2 : 68
എന്നാൽ ചില പിതൃഭവനത്തലവന്മാർ യെരൂശലേമിലെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിങ്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ ദൈവാലയം അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു പണിയേണ്ടതിന്നു ഔദാര്യദാനങ്ങൾ കൊടുത്തു.
And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:

2 : 69
അവർ തങ്ങളുടെ പ്രാപ്തിക്കു തക്കവണ്ണം പണിക്കുള്ള ഭണ്ഡാരത്തിലേക്കു അറുപത്തോരായിരം തങ്കക്കാശും അയ്യായിരം മാനെ വെള്ളിയും നൂറു പുരോഹിതവസ്ത്രവും കൊടുത്തു.
They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.

2 : 70
പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും ജനത്തിൽ ചിലരും സംഗീതക്കാരും വാതിൽ കാവൽക്കാരും ദൈവാലയദാസന്മാരും താന്താങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തു. എല്ലായിസ്രായേല്യരും താന്താങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തു.
So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |