യെഹൂദെക്കു ദാവീദിന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ എലീഹൂ; യിസ്സാഖാരിന്നു മീഖായേലിന്റെ മകൻ ഒമ്രി; - ദിനവൃത്താന്തം 1 27 : 18
Of Judah, Elihu, one of the brethren of David: of Issachar, Omri the son of Michael: - 1 Chronicles 27 : 18