11 ചുവരിൽനിന്നു കല്ലു നിലവിളിക്കയും മരപ്പണിയിൽനിന്നു തുലാം ഉത്തരം പറകയും ചെയ്യുമല്ലോ. - ഹബക്കൂക്‍ 2 : 11
For the stone shall cry out of the wall, and the beam out of the timber shall answer it. - Habakkuk 2 : 11