എലീഹൂദ് എലീയാസരെ ജനിപ്പിച്ചു; എലീയാസർ മത്ഥാനെ ജനിപ്പിച്ചു; മത്ഥാൻ യാക്കോബിനെ ജനിപ്പിച്ചു. - മത്തായി 1 : 15
And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob; - Matthew 1 : 15