നിന്റെ നാളുകൾ മനുഷ്യന്റെ നാളുകൾ പോലെയോ? നിന്നാണ്ടുകൾ മർത്യന്റെ ജീവകാലം പോലെയോ? - ഇയ്യോബ് 10 : 6
That thou enquirest after mine iniquity, and searchest after my sin? - Job 10 : 6