നീ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യരെ സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെപ്പോലെയും അധിപതിയില്ലാത്ത ഇഴജാതികളെപ്പോലെയും ആക്കുന്നതും എന്തു? - ഹബക്കൂക്‍ 1 : 14
And makest men as the fishes of the sea, as the creeping things, that have no ruler over them? - Habakkuk 1 : 14