എഫ്രയീം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പൊട്ടപ്രാവുപോലെ ആകുന്നു; അവർ മിസ്രയീമിനെ വിളിക്കയും അശ്ശൂരിലേക്കു പോകയും ചെയ്യന്നു. - ഹോശേയ 7 : 11
Ephraim also is like a silly dove without heart: they call to Egypt, they go to Assyria. - Hosea 7 : 11