യെഹൂദയും ബെന്യമീനും ശെമയ്യാവും - നെഹെമ്യാവു 12 : 34
Judah, and Benjamin, and Shemaiah, and Jeremiah, - Nehemieah 12 : 34