ഇയ്യോബ് അറിവില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നു; അവന്റെ വാക്കുകളിലും ജ്ഞാനമില്ല എന്നു വിവേകമുള്ള പുരുഷന്മാരും - ഇയ്യോബ് 34 : 34
Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me. - Job 34 : 34