നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ; തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവം തന്നേ. - ആവർത്തനം 4 : 24
For the LORD thy God is a consuming fire, even a jealous God. - Deutronomy 4 : 24