ദിനവൃത്താന്തം: ഒന്നാം പുസ്തകം - 1 Chronicles
അദ്ധ്യായം : 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |


8 : 1
ബെന്യാമീൻ ആദ്യജാതനായ ബേലയെയും രണ്ടാമനായ അശ്ബേലിനെയും മൂന്നാമനായ അഹൂഹിനെയും
Now Benjamin begat Bela his firstborn, Ashbel the second, and Aharah the third,

8 : 2
നാലാമനായ നോഹയെയും അഞ്ചാമനായ രഫായെയും ജനിപ്പിച്ചു.
Nohah the fourth, and Rapha the fifth.

8 : 3
ബേലയുടെ പുത്രന്മാർ: അദ്ദാർ, ഗേരാ,
And the sons of Bela were, Addar, and Gera, and Abihud,

8 : 4
അബീഹൂദ്, അബീശൂവ, നയമാൻ, അഹോഹ്,
And Abishua, and Naaman, and Ahoah,

8 : 5
ഗേരാ, ശെഫൂഫാൻ, ഹൂരാം.
And Gera, and Shephuphan, and Huram.

8 : 6
ഏഹൂദിന്റെ പുത്രന്മാരോ--അവർ ഗേബനിവാസികളുടെ പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാർ; അവർ അവരെ മാനഹത്തിലേക്കു പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി;
And these are the sons of Ehud: these are the heads of the fathers of the inhabitants of Geba, and they removed them to Manahath:

8 : 7
നയമാൻ അഹീയാവു, ഗേരാ എന്നിവരെ തന്നേ അവൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി--പിന്നെ അവൻ ഹുസ്സയെയും അഹീഹൂദിനെയും ജനിപ്പിച്ചു.
And Naaman, and Ahiah, and Gera, he removed them, and begat Uzza, and Ahihud.

8 : 8
ശഹരയീം തന്റെ ഭാര്യമാരായ ഹൂശീമിനെയും ബയരയെയും ഉപേക്ഷിച്ചശേഷം മോവാബ് ദേശത്തു പുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു.
And Shaharaim begat children in the country of Moab, after he had sent them away; Hushim and Baara were his wives.

8 : 9
അവൻ തന്റെ ഭാര്യയായ ഹോദേശിൽ യോബാബ്, സിബ്യാവു, മേശാ, മൽക്കാം,
And he begat of Hodesh his wife, Jobab, and Zibia, and Mesha, and Malcham,

8 : 10
യെവൂസ്, സാഖ്യാവു, മിർമ്മാ എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു. ഇവർ അവന്റെ പുത്രന്മാരായി പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാർ ആയിരുന്നു.
And Jeuz, and Shachia, and Mirma. These were his sons, heads of the fathers.

8 : 11
ഹൂശീമിൽ അവൻ അബീത്തൂബിനെയും എല്പയലിനെയും ജനിപ്പിച്ചു.
And of Hushim he begat Abitub, and Elpaal.

8 : 12
എല്പയലിന്റെ പുത്രന്മാർ: ഏബെർ, മിശാം, ശേമെർ; ഇവൻ ഓനോവും ലോദും അതിനോടു ചേർന്ന പട്ടണങ്ങളും പണിതു;
The sons of Elpaal; Eber, and Misham, and Shamed, who built Ono, and Lod, with the towns thereof:

8 : 13
ബെരീയാവു, ശേമ--ഇവർ അയ്യാലോൻ നിവാസികളുടെ പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരായിരുന്നു ഗത്ത് നിവാസികളെ ഓടിച്ചുകളഞ്ഞു--;
Beriah also, and Shema, who were heads of the fathers of the inhabitants of Aijalon, who drove away the inhabitants of Gath:

8 : 14
അഹ്യോ, ശാശക്, യെരോമോത്ത്,
And Ahio, Shashak, and Jeremoth,

8 : 15
സെബദ്യാവു, അരാദ്, ഏദെർ, മീഖായേൽ,
And Zebadiah, and Arad, and Ader,

8 : 16
യിശ്പാ, യോഹാ; എന്നിവർ ബെരീയാവിന്റെ പുത്രന്മാർ.
And Michael, and Ispah, and Joha, the sons of Beriah;

8 : 17
സെബദ്യാവു, മെശുല്ലാം, ഹിസ്കി, ഹെബെർ,
And Zebadiah, and Meshullam, and Hezeki, and Heber,

8 : 18
യിശ്മെരായി, യിസ്ളീയാവു, യോബാബ് എന്നിവർ
Ishmerai also, and Jezliah, and Jobab, the sons of Elpaal;

8 : 19
എല്പയലിന്റെ പുത്രന്മാർ. യാക്കീം, സിക്രി,
And Jakim, and Zichri, and Zabdi,

8 : 20
സബ്ദി, എലിയേനായി, സില്ലെഥായി,
And Elienai, and Zilthai, and Eliel,

8 : 21
എലീയേർ, അദായാവു, ബെരായാവു, ശിമ്രാത്ത് എന്നിവർ ശിമിയുടെ പുത്രന്മാർ;
And Adaiah, and Beraiah, and Shimrath, the sons of Shimhi;

8 : 22
യിശ്ഫാൻ, ഏബെർ, എലീയേൽ,
And Ishpan, and Heber, and Eliel,

8 : 23
അബ്ദോൻ, സിക്രി, ഹാനാൻ
And Abdon, and Zichri, and Hanan,

8 : 24
ഹനന്യാവു, ഏലാം, അന്ഥോഥ്യാവു,
And Hananiah, and Elam, and Antothijah,

8 : 25
യിഫ്ദേയാ, പെനൂവേൽ എന്നിവർ ശാശക്കിന്റെ പുത്രന്മാർ.
And Iphedeiah, and Penuel, the sons of Shashak;

8 : 26
ശംശെരായി, ശെഹർയ്യാവു, അഥല്യാവു,
And Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah,

8 : 27
യാരെശ്യാവു, എലീയാവു, സിക്രി എന്നിവർ യെരോഹാമിന്റെ പുത്രന്മാർ.
And Jaresiah, and Eliah, and Zichri, the sons of Jeroham.

8 : 28
ഇവർ തങ്ങളുടെ തലമുറകളിൽ പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരും പ്രധാനികളും ആയിരുന്നു; അവർ യെരൂശലേമിൽ പാർത്തിരുന്നു.
These were heads of the fathers, by their generations, chief men. These dwelt in Jerusalem.

8 : 29
ഗിബെയോനിൽ ഗിബെയോന്റെ പിതാവായ യെയീയേലും--അവന്റെ ഭാര്യക്കു മയഖാ എന്നു പേർ--
And at Gibeon dwelt the father of Gibeon; whose wife's name was Maachah:

8 : 30
അവന്റെ ആദ്യജാതൻ അബ്ദോൻ, സൂർ, കീശ്, ബാൽ, നാദാബ്,
And his firstborn son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,

8 : 31
ഗെദോർ, അഹ്യോ, സേഖെർ എന്നിവരും പാർത്തു.
And Gedor, and Ahio, and Zacher.

8 : 32
മിക്ളോത്ത് ശിമെയയെ ജനിപ്പിച്ചു; ഇവരും തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടുകൂടെ യെരൂശലേമിൽ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്കെതിരെ പാർത്തു.
And Mikloth begat Shimeah. And these also dwelt with their brethren in Jerusalem, over against them.

8 : 33
നേർ കീശിനെ ജനിപ്പിച്ചു, കീശ് ശൌലിനെ ജനിപ്പിച്ചു, ശൌൻ യോനാഥാനെയും മൽക്കീശൂവയെയും അബീനാദാബിനെയും എശ്-ബാലിനെയും ജനിപ്പിച്ചു.
And Ner begat Kish, and Kish begat Saul, and Saul begat Jonathan, and Malchishua, and Abinadab, and Eshbaal.

8 : 34
യോനാഥാന്റെ മകൻ മെരീബ്ബാൽ; മെരീബ്ബാൽ മീഖയെ ജനിപ്പിച്ചു.
And the son of Jonathan was Meribbaal; and Meribbaal begat Micah.

8 : 35
മീഖയുടെ പുത്രന്മാർ: പീഥോൻ, മേലെക്, തരേയ, ആഹാസ്.
And the sons of Micah were, Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.

8 : 36
ആഹാസ് യെഹോവദ്ദയെ ജനിപ്പിച്ചു; യഹോവദ്ദാ അലേമെത്ത്, അസ്മാവെത്ത്, സിമ്രി എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു; സിമ്രി മോസയെ ജനിപ്പിച്ചു; മോസാ ബിനയയെ ജനിപ്പിച്ചു;
And Ahaz begat Jehoadah; and Jehoadah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza,

8 : 37
അവന്റെ മകൻ രാഫാ; അവന്റെ മകൻ ഏലാസാ;
And Moza begat Binea: Rapha was his son, Eleasah his son, Azel his son:

8 : 38
അവന്റെ മകൻ ആസേൽ; ആസേലിന്നു ആറു പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരുടെ പേരുകളാവിതു: അസ്രീക്കാം, ബൊഖ്രൂം, യിശ്മായേൽ, ശെർയ്യാവു, ഓബദ്യാവു, ഹാനാൻ. ഇവർ എല്ലാവരും ആസേലിന്റെ പുത്രന്മാർ.
And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel.

8 : 39
അവന്റെ സഹോദരനായ ഏശെക്കിന്റെ പുത്രന്മാർ: അവന്റെ ആദ്യജാതൻ ഊലാം; രണ്ടാമൻ യെവൂശ്, മൂന്നാമൻ എലീഫേലെത്ത്.
And the sons of Eshek his brother were, Ulam his firstborn, Jehush the second, and Eliphelet the third.

8 : 40
ഊലാമിന്റെ പുത്രന്മാർ പരാക്രമശാലികളും വില്ലാളികളും ആയിരുന്നു; അവർക്കു അനേകം പുത്രന്മാരും പൌത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ സംഖ്യ നൂറ്റമ്പതു. ഇവർ എല്ലാവരും ബെന്യാമീന്യസന്തതികൾ.
And the sons of Ulam were mighty men of valour, archers, and had many sons, and sons' sons, an hundred and fifty. All these are of the sons of Benjamin.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |